Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len “fond”) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Fond začal svoju činnosť vykonávať od 1. mája 1996.
V zmysle zákona č. 607/2004 Z.z. v znení zákona č. 546/2004 Z.z., v súlade s §5 možno podporu poskytnúť na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, výstavbou, prístavbou, prípadne prestavbu nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpu novostavby bytu, obnovu bytovej budovy, výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.
Druhom podpory sú úver a nenávratný príspevok. Rozhodujúcou formou podpory sú úvery.

Úver ŠFRB

ŠFRB kryje pôžičkou 70 – 80% ceny bytu t.j. poskytuje pôžičku s úrokom 1%, avšak maximálne do výšky 45 400 € na bytovú jednotku.
Pôžička sa spláca 40 rokov, výška dohodnutých splátok sa po celú dobu nemení.
Byt má určité obmedzenia vo výmere bytov a to podľa toho, či obec žiada o poskytnutie dotácie, alebo nežiada. V prípade ak nežiada o poskytnutie dotácie na výstavbu bytu je výmera bytu max. 80 m2.
Ak žiada o poskytnutie dotácie na výstavbu bytu je priemerná výmera stanovená max. na 60 m2.

Ďalej na Formy výstavby