Formy výstavby

Na nasledovných riadkoch Vám vysvetlíme, aké formy financovania výstavby nájomných bytov sú k dispozícií.
Podmienkou je, aby obec vlastnila pozemky alebo mala pozemky s nájomnou zmluvou, (min. na 40 rokov).

Výstavba na úver s dotáciou

1. Obec pripraví projektovú dokumentáciu. Náklady na PD sa zahŕňajú do nákladov na výstavbu bytov.
2. ŠFRB poskytne úver vo výške 70 – 80 % z obstarávacích nákladov stavby. Úver je na 40 rokov s 1 % úrokom (nemenným)
3. Zostatok finančných prostriedkov požiada obec formou dotácie z MD a RR SR a to vo výške 20 – 40 %.
K výstavbe obecných nájomných bytov je možné požiadať i dotáciu na výstavbu príslušnej technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizáciu, komunikáciu, chodníky a verejné osvetlenie). Podrobnosti sú uvedené v zákone č. 444/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
4. Byty ostávajú vo vlastníctve obce. Podľa doteraz platných nariadení sú takéto dotované byty trvale nájomného charakteru.

Výstavba na úver bez dotácie

1. Obec pripraví projektovú dokumentáciu. Náklady na PD sa zahŕňajú do nákladov na výstavbu bytov.
2. ŠFRB poskytne úver vo výške 80 % z obstarávacích nákladov stavby. Úver je na 40 rokov s 1% úrokom (nemenným)
3. Zostatok finančných prostriedkov – 20% – obec formou vlastných zdrojov. Spôsob zabezpečenia vlastných zdrojov navrhneme pri osobnom stretnutí.
K výstavbe obecných nájomných bytov je možné požiadať i dotáciu na výstavbu príslušnej technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizáciu, komunikáciu, chodníky a verejné osvetlenie). Podrobnosti sú uvedené v zákone č. 444/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
4. Byty ostávajú vo vlastníctve obce, ale po splatení úveru zo ŠFRB je možné tieto byty odpredať ich doterajším nájomcom.

Odkup skolaudovaného bytového domu na úver bez/s dotáciou

Existuje i možnosť výstavby nájomných bytov pre obec právnickou osobou, ktorá byty vybuduje a obec ich už skolaudované odkúpi, pričom požiada takisto o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MD a RR SR. Podmienky poskytnutia úveru i dotácie sú presne také iste ako pri ich poskytnutí na výstavbu b.j. podľa horeuvedených bodov.

Obec je v zmysle zákona č. 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní povinná vyhlásiť verejné obstarávanie na realizátora prác

Chcem vedieť viac